VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – hráči [podpora zákazníkov] TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa, Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
hráči [podpora zákazníkov]

V TIPOS rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Podpora zákazníkov Overenie a evidencia hráča podľa registrácie na webe, vytvorenie hráčskeho účtu Meno a priezvisko; titul, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt; emailová adresa; mobilné telefónne číslo; štátna príslušnosť; prezývka (nickname); druh a číslo dokladu totožnosti, číslo Bankového účtu, informácia o tom, či je/bol hráč politicky exponovanou osobou v období posledných 12 kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou v zmysle Zákona o AML, skeny OP, pasu, alebo iného dokladu. Biometrický údaj Vášho zariadenia, používaný pri prihlasovaní sa do aplikácie, sa v prostredí spoločnosti TIPOS nespracúva, v prípade overenia prostredníctvom technológie rozpoznávania – verifikácia pomocou skenu tváre a overenie živosti Vašej tváre.
Podpora zákazníkov Zmena údajov hráča Meno a priezvisko; titul, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt; emailová adresa; mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb s licenciou vydanou členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru; štátna príslušnosť; prezývka (nickname); druh a číslo dokladu totožnosti, číslo Bankového účtu, informácia o tom, či je Hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou v zmysle Zákona o AML, sken OP alebo Pasu, sken iného dokladu, z ktorého je možné určiť identitu vrátane fotky
Podpora zákazníkov Navyšovanie hráčskych účtov hráčmi Bankový účet hráča, výška vkladu, variabilný symbol, meno, priezvisko majiteľa účtu, telefónne číslo hráča
Podpora zákazníkov Blokovanie hráčskych kont a dodatočné overovanie hráčov Meno, priezvisko, email, tel. číslo, osobné údaje vyplnené vo vyhlásení v zmysle zákona o AML - adresa pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti, štátna príslušnosť, údaje o konečnom používateľovi výhod, údaje o politicky exponovanej alebo sankcionovanej osobe
Podpora zákazníkov Reklamácie hráčov Meno, priezvisko, email, RČ, login, telefónne číslo
Podpora zákazníkov Riešenie otázok a požiadaviek hráčov prostredníctvom Zákazníckej linky a Livechat_u Meno, priezvisko, tel. číslo, email, login hráčskeho účtu, prezývka, suma /zostatok na účte, rodné číslo, IBAN, č. OP, adresa, variabilný symbol prevodu, nahrávky hovorov
Podpora zákazníkov Prevody výhier Login hráča, suma, IBAN hráča, variabilný symbol
Podpora zákazníkov Zrušenie hráčskeho účtu Meno, priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčná adresa, email, podpis

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

TIPOS bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Overenie a evidencia hráča podľa registrácie na webe, vytvorenie hráčskeho účtu Overenie údajov nevyhnutných na evidenciu hráča. Plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v danej oblasti (najmä vnútorný a externý audit) - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Zmena údajov hráča Plnenie povinností pri zmene údajov hráča - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Navyšovanie hráčskych účtov hráčmi Plnenie povinností pri navyšovaní hráčskych účtov hráčmi (priamy vklad, prevod, IB, platobná karta, sms) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Blokovanie hráčskych kont a dodatočné overovanie hráčov Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s blokovaním hráčskych kont a dodatočným overovaním hráčov (potvrdenia o majiteľovi účtu, zdokladovanie prevodov z účtu, vyhlásenie hráča, politicky exponovaná osoba) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamácie hráčov Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením reklamácií a dotazov hráčov - cez web formulár, cez info@, cez tel. hovor, alebo písomná reklamácia - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Riešenie otázok a požiadaviek hráčov prostredníctvom Zákazníckej linky a Livechat_u Riešenie individuálnych požiadaviek a otázok hráčov prostredníctvom Zákazníckej linky a Livechatu (hráč pošle/ústne poskytne svoje osobné údaje v rámci svojej požiadavky, alebo jeho otázka/požiadavka vyžaduje doplnenie osobných údajov na požiadanie zo strany TIPOS) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Prevody výhier Plnenie povinností pri prevodoch výhier hráčov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Zrušenie hráčskeho účtu Plnenie povinností pri zrušení hráčskeho účtu - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.30/2019 Z.z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

TIPOS ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Overenie a evidencia hráča podľa registrácie na webe, vytvorenie hráčskeho účtu Overenie údajov nevyhnutných na evidenciu hráča. Plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v danej oblasti (najmä vnútorný a externý audit) - EASIT s.r.o.
- Úrad pre reguláciu hazardných hier
- Finančná spravodajská jednotka
- NBÚ
- Vojenské spravodajstvo
- Orgány činné v trestnom konaní
- Súdy SR
- Iné orgány štátnej správy
- Unicorn Systems SK s. r. o.
Zmena údajov hráča Plnenie povinností pri zmene údajov hráča - EASIT s.r.o.
Navyšovanie hráčskych účtov hráčmi Plnenie povinností pri navyšovaní hráčskych účtov hráčmi (priamy vklad, prevod, IB, platobná karta, sms) - EASIT s.r.o.
Blokovanie hráčskych kont a dodatočné overovanie hráčov Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s blokovaním hráčskych kont a dodatočným overovaním hráčov (potvrdenia o majiteľovi účtu, zdokladovanie prevodov z účtu, vyhlásenie hráča, politicky exponovaná osoba) - EASIT s.r.o.
- Iné orgány štátnej správy
Reklamácie hráčov Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením reklamácií a dotazov hráčov - cez web formulár, cez info@, cez tel. hovor, alebo písomná reklamácia - EASIT s.r.o.
Riešenie otázok a požiadaviek hráčov prostredníctvom Zákazníckej linky a Livechat_u Riešenie individuálnych požiadaviek a otázok hráčov prostredníctvom Zákazníckej linky a Livechatu (hráč pošle/ústne poskytne svoje osobné údaje v rámci svojej požiadavky, alebo jeho otázka/požiadavka vyžaduje doplnenie osobných údajov na požiadanie zo strany TIPOS) - EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
- Policajný zbor SR
Prevody výhier Plnenie povinností pri prevodoch výhier hráčov - EASIT s.r.o.
Zrušenie hráčskeho účtu Plnenie povinností pri zrušení hráčskeho účtu - EASIT s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci TIPOS, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Overenie a evidencia hráča podľa registrácie na webe, vytvorenie hráčskeho účtu V procese uzatvárania zmluvného vzťahu, počas jeho trvania a 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu/vykonania obchodu, resp. aj dlhšie, ak o to požiada finančná spravodajská jednotka, v prípade údajov získaných na základe súhlasu (technológia overovania tváre) po dobu aktívneho hráčskeho účtu, alebo do odvolania súhlasu
Zmena údajov hráča Po dobu trvania zmluvného vzťahu, v súlade s AML 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Navyšovanie hráčskych účtov hráčmi Aktuálny rok a následne 5 rokov
Blokovanie hráčskych kont a dodatočné overovanie hráčov Aktuálny rok a následne 5 rokov resp. v súlade s AML 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Reklamácie hráčov Aktuálny rok a následne 5 rokov, pri reklamáciách, ktoré je potrebné uchovávať na účely účtovníctva aktuálny rok a následne 10 rokov
Riešenie otázok a požiadaviek hráčov prostredníctvom Zákazníckej linky a Livechat_u Záznam hovorov na zákazníckej linke po dobu 1 roka, zaznamenané zmeny v eBETe po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 5 rokov po jeho skončení v súlade s AML
Prevody výhier Na účely účtovníctva aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Zrušenie hráčskeho účtu Aktuálny rok a následne 10 rokov (10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu)

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dpo@tipos.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dpo@tipos.sk .