VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – hráči [marketing] TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa, Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
hráči [marketing]

V TIPOS rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Marketing - internetové hry Riadenie a koordinácia vzťahov s hráčmi, tvorba štatistík a analýz potrebných pre marketingové aktivity, profilovanie Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na tvorbu reportov, štatistík a analýz a na marketingové aktivity v rozsahu: ID hráča, emailová adresa, telefónne číslo, aktivity a preferencie hráča za sledované obdobie
Marketing - internetové hry Marketingové ponuky pre hráčov so zriadeným hráčskym kontom - zasielanie newslettrov emailom alebo prostredníctvom SMS v súlade s udeleným súhlasom ID hráča, emailová adresa, telefónne číslo
Marketing - internetové hry Ponuka a poskytovanie bonusov v rámci internetových hier, zasielanie technických správ ID hráča, nickname, emailová adresa, telefónne číslo, osobné údaje v rozsahu uvedenom vo Všeobecných obchodných podmienkach a osobné údaje nevyhnutné na vytvorenie ponúk pre hráča v súlade s jeho preferenciami a v súlade s udeleným súhlasom
Online marketing Marketingové ponuky pre hráčov bez zriadeného hráčskeho konta emailová adresa, telefónne číslo
Online marketing Organizovanie spotrebiteľských a propagačných súťaží (web prevádzkovateľa) meno, priezvisko ,hráčsky účet, emailová adresa, telefónne číslo, ďalšie údaje v súlade so štatútom súťaže napr. fotografia, videozáznam alebo hlasový záznam; v prípade výhercu aj korešpondenčná adresa a zverejnené osobné údaje v súlade s udeleným súhlasom napr. meno, priezvisko, výhra, fotografia alebo videozáznam z odovzdávania výhier
Online marketing Marketingové ponuky a cielená reklama prostredníctvom SMS s využitím služby marketlokator telefónne číslo

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

TIPOS bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Riadenie a koordinácia vzťahov s hráčmi, tvorba štatistík a analýz potrebných pre marketingové aktivity, profilovanie Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s CRM (podklady pre marketingové aktivity - campaign management, produktová podpora, promo akcie vrátane analýz, profilovania a plánovania) na účely prispôsobenia ponúk preferenciám hráčov - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Marketingové ponuky pre hráčov so zriadeným hráčskym kontom - zasielanie newslettrov emailom alebo prostredníctvom SMS v súlade s udeleným súhlasom Spracovanie osobných údajov hráčov na účely priameho marketingu - zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách prevádzkovateľa - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
Ponuka a poskytovanie bonusov v rámci internetových hier, zasielanie technických správ Spracovanie osobných údajov v súvislosti s ponukou a poskytovaním bonusov, free spinov a zasielaním technických správ v súlade s VOP za účelom podpory hrania - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Marketingové ponuky pre hráčov bez zriadeného hráčskeho konta Zasielanie marketingových ponúk týkajúcich sa aktivít a služieb prevádzkovateľa záujemcom bez zriadeného hráčskeho konta - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Organizovanie spotrebiteľských a propagačných súťaží (web prevádzkovateľa) Propagácia aktivít prevádzkovateľa a zvyšovanie záujmu o hru organizovaním propagačných a spotrebiteľských súťaží na webe prevádzkovateľa - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Marketingové ponuky a cielená reklama prostredníctvom SMS s využitím služby marketlokator Ponuka výhod, bonusov a iných akcií hráčom vo forme SMS - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.452/2021 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

TIPOS ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Riadenie a koordinácia vzťahov s hráčmi, tvorba štatistík a analýz potrebných pre marketingové aktivity, profilovanie Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s CRM (podklady pre marketingové aktivity - campaign management, produktová podpora, promo akcie vrátane analýz, profilovania a plánovania) na účely prispôsobenia ponúk preferenciám hráčov - EASIT s.r.o.
Marketingové ponuky pre hráčov so zriadeným hráčskym kontom - zasielanie newslettrov emailom alebo prostredníctvom SMS v súlade s udeleným súhlasom Spracovanie osobných údajov hráčov na účely priameho marketingu - zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách prevádzkovateľa - EASIT s.r.o.
- SmartSelling a. s.
Ponuka a poskytovanie bonusov v rámci internetových hier, zasielanie technických správ Spracovanie osobných údajov v súvislosti s ponukou a poskytovaním bonusov, free spinov a zasielaním technických správ v súlade s VOP za účelom podpory hrania - EASIT s.r.o.
Marketingové ponuky pre hráčov bez zriadeného hráčskeho konta Zasielanie marketingových ponúk týkajúcich sa aktivít a služieb prevádzkovateľa záujemcom bez zriadeného hráčskeho konta - SmartSelling a. s.
Organizovanie spotrebiteľských a propagačných súťaží (web prevádzkovateľa) Propagácia aktivít prevádzkovateľa a zvyšovanie záujmu o hru organizovaním propagačných a spotrebiteľských súťaží na webe prevádzkovateľa - EASIT s.r.o.
Marketingové ponuky a cielená reklama prostredníctvom SMS s využitím služby marketlokator Ponuka výhod, bonusov a iných akcií hráčom vo forme SMS - Slovak Telekom, a.s.
- EASIT s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci TIPOS, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Riadenie a koordinácia vzťahov s hráčmi, tvorba štatistík a analýz potrebných pre marketingové aktivity, profilovanie Po dobu nevyhnutnú, maximálne 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu v súlade s AML resp. 10 rokov pre potreby účtovníctva
Marketingové ponuky pre hráčov so zriadeným hráčskym kontom - zasielanie newslettrov emailom alebo prostredníctvom SMS v súlade s udeleným súhlasom Po dobu trvania zmluvného vzťahu maximálne však po dobu udelenia súhlasu
Ponuka a poskytovanie bonusov v rámci internetových hier, zasielanie technických správ Ponuka bonusu po dobu 30 dní, reporty maximálne po dobu trvania zmluvného vzťahu
Marketingové ponuky pre hráčov bez zriadeného hráčskeho konta Po dobu udeleného súhlasu na marketingové účely, evidencia udelených/odobratých súhlasov v súlade s príslušnou legislatívou (ZEK)
Organizovanie spotrebiteľských a propagačných súťaží (web prevádzkovateľa) Účastníci súťaže do doby ukončenia a vyhodnotenia súťaže resp. v súlade so štatútom súťaže, v prípade finančného plnenia až po dobu 10 rokov
Marketingové ponuky a cielená reklama prostredníctvom SMS s využitím služby marketlokator Po dobu udeleného súhlasu na marketingové účely, evidencia udelených/odobratých súhlasov v súlade s príslušnou legislatívou (ZEK)

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dpo@tipos.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dpo@tipos.sk .