VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zástupcovia obchodných partnerov [štatutári, oprávnení zamestnanci obchodných partnerov] TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa, Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zástupcovia obchodných partnerov [štatutári, oprávnení zamestnanci obchodných partnerov]

V TIPOS rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Administrácia fyzických prístupových oprávnení Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, číslo ID karty, fyzické prístupové oprávnenia, dátum a čas pohybu, terminál
Obchodné vzťahy Povinnosti a výkon práv vyplývajúcich z dodávateľských zmlúv (napr. služby poskytované personálnou agentúrou, dodávateľmi poskytujúcimi dodanie služieb cez fyzické osoby) Meno, priezvisko, podpis zamestnanca tretej strany (brigádnika), údaje o dodanej službe - miesto, dátum, čas dodania služby (výkaz pracovnej činnosti) - vyznačuje sa na prezenčnej listine dodávateľa, podpis oprávnenej osoby za objednávateľa služby
Obchodné vzťahy Zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv Titul, meno, priezvisko, funkcia štatutára resp. zodpovedného zamestnanca v súvislosti s plnením zmluvy, kontaktné údaje - emailová adresa, telefónne číslo, resp. údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný zverejniť v súlade s platnou legislatívou
IS účtovníctvo a financie Vedenie účtovníctva Osobné údaje z faktúr zmluvných partnerov/mandatárov, oprávnení zamestnanci (osobné údaje nachádzajúce sa na faktúre) - meno a priezvisko, titul, adresa spoločnosti, telefónne číslo, číslo bankového účtu, email, podpis; meno, priezvisko, podpis oprávnených štatutárov prevádzkovateľa a oprávnených zamestnancov prevádzkovateľa pre schvaľovanie faktúr
IS účtovníctvo a financie Bezhotovostné úhrady Osobné údaje z faktúr zmluvných partnerov - titul, meno a priezvisko oprávneného štatutára, FO podnikateľa alebo oprávneného zamestnanca, adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, email, podpis; meno, priezvisko, podpis štatutárov prevádzkovateľa a oprávnených zamestnancov prevádzkovateľa; osobné údaje výhercu v prípade súhlasu s bezhotovostným prevodom výhry - meno, priezvisko výhercu, adresa pobytu, číslo OP, kontaktné údaje - telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, výška výhry; osobné údaje výhercu v prípade uznania nároku na výhru v rámci reklamácie - meno, priezvisko, kontaktné údaje príjemcu, suma
Právna agenda Sporová a nesporová agenda prevádzkovateľa vrátane účasti na konaniach a uplatňovania právnych nárokov prevádzkovateľa – exekúcií a vymáhania pohľadávok, reklamačných konaní Štatutári mandatára/obchodného/zmluvného partnera - bežné osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko ak je totožné so sídlom spoločnosti, emailová adresa, hráč - bežné osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, prípadne emailová adresa, telefónne číslo a údaje zaznamenané počas hovoru, podklady nevyhnutné na riešenie sporu
Právna agenda Komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi vrátane poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky (najmä v oblasti regulácie hazardných hier) Osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu vyžadovanom oprávneným orgánom verejnej správy/moci a v rozsahu primeranom aktuálnej požiadavke
Registratúra a archivácia Správa registratúry - plnenie povinností v oblasti registratúry a archivácie Osobné údaje v rozsahu uvedenom v dokumentácii, ktorá musí byť v súlade s platnou legislatívou archivovaná
Návštevy Zaznamenanie pohybu/vstupu cudzích osôb (návštevy, služby) v priestoroch spoločnosti TIPOS Meno, priezvisko, dátum a čas príchodu a odchodu, identifikácia sprevádzajúcej osoby
Kamerové systémy – monitoring verejného priestoru Zaznamenávanie vstupu osôb do chránených priestorov prevádzkovateľa Obrazový záznam dotknutej osoby, dátum a čas vstupu do monitorovaného priestoru
Kamerové priestory – monitoring administratívnych priestorov Video vrátnik pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa overenie dotknutých osôb (podobizeň dotknutej osoby) realizované pri vstupe do interného priestoru

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

TIPOS bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Administrácia fyzických prístupových oprávnení Kontrola pohybu osôb v priestoroch spoločnosti TIPOS - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Povinnosti a výkon práv vyplývajúcich z dodávateľských zmlúv (napr. služby poskytované personálnou agentúrou, dodávateľmi poskytujúcimi dodanie služieb cez fyzické osoby) Spracúvanie osobných údajov zamestnancov tretích strán v súvislosti s dodávateľskými službami poskytovanými personálnou agentúrou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností pri zverejňovaní zmlúv v CRZ - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovníctva Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností v súvislosti s vedením účtovníctva - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Bezhotovostné úhrady Spracúvanie osobných údajov na účely bezhotovostných úhrad v súlade s účtovnými podkladmi - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Sporová a nesporová agenda prevádzkovateľa vrátane účasti na konaniach a uplatňovania právnych nárokov prevádzkovateľa – exekúcií a vymáhania pohľadávok, reklamačných konaní Spracúvanie osobných údajov na účely riešenia sporovej a nesporovej agendy prevádzkovateľa v súvislosti so súdnymi konaniami, vymáhaním pohľadávok, exekúciami, pri reklamačných konaniach - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi vrátane poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky (najmä v oblasti regulácie hazardných hier) Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s komunikáciou a poskytovaním údajov príslušným štátnym orgánom - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Správa registratúry - plnenie povinností v oblasti registratúry a archivácie Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s registratúrou a archívnou starostlivosťou – vedenie registratúrneho strediska spoločnosti - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Zaznamenanie pohybu/vstupu cudzích osôb (návštevy, služby) v priestoroch spoločnosti TIPOS Zaznamenanie a evidencia príchodu a opustenia priestorov TIPOS - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Zaznamenávanie vstupu osôb do chránených priestorov prevádzkovateľa Zabezpečenie ochrany majetku, aktív a finančných záujmov spoločnosti a tiež bezpečnosť a ochrana života a zdravia osôb pohybujúcich sa v priestoroch spoločnosti (ochrana a bezpečnosť prostredníctvom kamerových systémov) - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Video vrátnik pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa Ochrana priestorov spoločnosti pred neautorizovaným vstupom do interných priestorov Prevádzkovateľa - Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č.71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.30/2019 Z.z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

TIPOS ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Administrácia fyzických prístupových oprávnení Kontrola pohybu osôb v priestoroch spoločnosti TIPOS
Povinnosti a výkon práv vyplývajúcich z dodávateľských zmlúv (napr. služby poskytované personálnou agentúrou, dodávateľmi poskytujúcimi dodanie služieb cez fyzické osoby) Spracúvanie osobných údajov zamestnancov tretích strán v súvislosti s dodávateľskými službami poskytovanými personálnou agentúrou - Zmluvný dodávateľ
Zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností pri zverejňovaní zmlúv v CRZ - Úrad vlády SR - Centrálny register zmlúv
Vedenie účtovníctva Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností v súvislosti s vedením účtovníctva - Daňový úrad
- EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Bezhotovostné úhrady Spracúvanie osobných údajov na účely bezhotovostných úhrad v súlade s účtovnými podkladmi - Daňový úrad
- Zmluvné bankové inštitúcie
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Slovenská pošta
Sporová a nesporová agenda prevádzkovateľa vrátane účasti na konaniach a uplatňovania právnych nárokov prevádzkovateľa – exekúcií a vymáhania pohľadávok, reklamačných konaní Spracúvanie osobných údajov na účely riešenia sporovej a nesporovej agendy prevádzkovateľa v súvislosti so súdnymi konaniami, vymáhaním pohľadávok, exekúciami, pri reklamačných konaniach - Exekútorský úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Súdy SR
- Úrad pre reguláciu hazardných hier
- CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
- Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi vrátane poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky (najmä v oblasti regulácie hazardných hier) Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s komunikáciou a poskytovaním údajov príslušným štátnym orgánom - Úrad pre reguláciu hazardných hier
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
Správa registratúry - plnenie povinností v oblasti registratúry a archivácie Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností v súvislosti s registratúrou a archívnou starostlivosťou – vedenie registratúrneho strediska spoločnosti - MV SR - štátny archív
- Mária Černá, na základe zmluvného vzťahu
Zaznamenanie pohybu/vstupu cudzích osôb (návštevy, služby) v priestoroch spoločnosti TIPOS Zaznamenanie a evidencia príchodu a opustenia priestorov TIPOS
Zaznamenávanie vstupu osôb do chránených priestorov prevádzkovateľa Zabezpečenie ochrany majetku, aktív a finančných záujmov spoločnosti a tiež bezpečnosť a ochrana života a zdravia osôb pohybujúcich sa v priestoroch spoločnosti (ochrana a bezpečnosť prostredníctvom kamerových systémov) - Zmluvný dodávateľ
Video vrátnik pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa Ochrana priestorov spoločnosti pred neautorizovaným vstupom do interných priestorov Prevádzkovateľa

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci TIPOS, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Administrácia fyzických prístupových oprávnení
Povinnosti a výkon práv vyplývajúcich z dodávateľských zmlúv (napr. služby poskytované personálnou agentúrou, dodávateľmi poskytujúcimi dodanie služieb cez fyzické osoby) Založenie dodávateľskej faktúry spolu s priloženými kópiami na oddelení financovania a plánovania aktuálny rok a následne 10 rokov
Zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv Uloženie zmluvy po dobu trvania zmluvy a následne 10 rokov, zverejnenie v súlade s platnou legislatívou
Vedenie účtovníctva Po dobu 10 rokov
Bezhotovostné úhrady Po dobu 10 rokov
Sporová a nesporová agenda prevádzkovateľa vrátane účasti na konaniach a uplatňovania právnych nárokov prevádzkovateľa – exekúcií a vymáhania pohľadávok, reklamačných konaní Po dobu 10 rokov po nadobudnutí právoplatnosti posledného rozhodnutia; v prípade bežnej korešpondencie 5 rokov
Komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi vrátane poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky (najmä v oblasti regulácie hazardných hier) Bežná korešpondencia po dobu 5 rokov, AML 5 rokov, súdne spory 10 rokov po nadobudnutí právoplatnosti
Správa registratúry - plnenie povinností v oblasti registratúry a archivácie Lehoty uloženia v súlade s Registratúrnym poriadkom spoločnosti a platnou legislatívou
Zaznamenanie pohybu/vstupu cudzích osôb (návštevy, služby) v priestoroch spoločnosti TIPOS Po dobu 7 dní
Zaznamenávanie vstupu osôb do chránených priestorov prevádzkovateľa Po dobu 14 dní
Video vrátnik pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa Bez doby uchovávania

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dpo@tipos.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dpo@tipos.sk .