VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Iné [účastníci procesu Verejného obstarávania (štatutári, oprávnení zamestnanci)] TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa, Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Iné [účastníci procesu Verejného obstarávania (štatutári, oprávnení zamestnanci)]

V TIPOS rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Verejné obstarávanie Verejné obstarávanie tovarov a služieb - zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou Titul, meno, priezvisko, podpis, kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo, adresa) štatutárov a oprávnených zamestnancov uchádzačov o zákazku, zamestnancov, prostredníctvom ktorých sa preukazuje splnenie podmienok určených vo verejnom obstarávaní a na uzavretie zmluvného vzťahu dodávateľov a subdodávateľov, resp. zmluvných parterov po uzatvorení zmluvy; osobné údaje vyžadované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní primerane k obsahu zákazky
Verejné obstarávanie Verejné obstarávanie tovarov a služieb - zadávanie podlimitných a nadlimitných zákaziek prostredníctvom IS EVO Osobné údaje záujemcov o zákazku - štatutárov a oprávnených zamestnancov dodávateľov, subdodávateľov, zamestnancov, prostredníctvom ktorých sa preukazuje splnenie podmienok určených vo verejnom obstarávaní a na uzavretie zmluvného vzťahu poskytovateľov referencií v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje, podpis; resp. osobné údaje vyžadované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní primerane k obsahu zákazky napr. výpis z registra trestov, výpis z registra konečných užívateľov výhod, potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, čestné vyhlásenie, finančné a ekonomické postavenie, technická spôsobilosť; osobné údaje komisie stanovenej na otváranie ponúk a zúčastnených osôb - titul, meno, priezvisko, podpis
Verejné obstarávanie Verejné obstarávanie tovarov a služieb - operatívne zadávanie zákaziek cez EKS Titul, meno, priezvisko, podpis, kontaktné údaje (mailová adresa, telefónne číslo, adresa) štatutárov a oprávnených zamestnancov zmluvných parterov

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

TIPOS bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Verejné obstarávanie tovarov a služieb - zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou Spracúvanie osobných údajov na účely verejného obstarávania tovarov a služieb s nízkou hodnotou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Verejné obstarávanie tovarov a služieb - zadávanie podlimitných a nadlimitných zákaziek prostredníctvom IS EVO Spracúvanie osobných údajov na účely verejného obstarávania tovarov a služieb prostredníctvom IS EVO - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Verejné obstarávanie tovarov a služieb - operatívne zadávanie zákaziek cez EKS Spracúvanie osobných údajov na účely verejného obstarávania tovarov a služieb pri riešení operatívnych zákaziek s nižšou hodnotou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

TIPOS ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Verejné obstarávanie tovarov a služieb - zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou Spracúvanie osobných údajov na účely verejného obstarávania tovarov a služieb s nízkou hodnotou - Úrad vlády SR - Centrálny register zmlúv
Verejné obstarávanie tovarov a služieb - zadávanie podlimitných a nadlimitných zákaziek prostredníctvom IS EVO Spracúvanie osobných údajov na účely verejného obstarávania tovarov a služieb prostredníctvom IS EVO - PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
- Úrad vlády SR - Centrálny register zmlúv
- Úrad pre verejné obstarávanie (IS EVO)
Verejné obstarávanie tovarov a služieb - operatívne zadávanie zákaziek cez EKS Spracúvanie osobných údajov na účely verejného obstarávania tovarov a služieb pri riešení operatívnych zákaziek s nižšou hodnotou - ANASOFT APR, spol. s r.o. (prevádzkovateľ www.eks.sk)
- Úrad vlády SR - Centrálny register zmlúv

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci TIPOS, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Verejné obstarávanie tovarov a služieb - zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou Ponuky záujemcov a prieskum trhu - aktuálny rok a 10 rokov spätne, v prípade uzatvoreného zmluvného vzťahu po dobu trvania zmluvy a následne 10 rokov; v prípade uplatňovania práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a prípadných súdnych konaní - po dobu 10 rokov po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia
Verejné obstarávanie tovarov a služieb - zadávanie podlimitných a nadlimitných zákaziek prostredníctvom IS EVO Ponuky záujemcov - aktuálny rok a 10 rokov spätne, v prípade uzatvoreného zmluvného vzťahu po dobu trvania zmluvy a následne 10 rokov; v prípade uplatňovania práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a prípadných súdnych konaní – 10 rokov po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia
Verejné obstarávanie tovarov a služieb - operatívne zadávanie zákaziek cez EKS Ponuky záujemcov - aktuálny rok a 10 rokov spätne, v prípade uzatvoreného zmluvného vzťahu po dobu trvania zmluvy a následne 10 rokov; v prípade uplatňovania práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a prípadných súdnych konaní – 10 rokov po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dpo@tipos.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dpo@tipos.sk .