VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Iné [fyzické osoby a štatutári partnerov, športových zväzov a organizácií v súvislosti s poskytovaním podpory] TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa, Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
Iné [fyzické osoby a štatutári partnerov, športových zväzov a organizácií v súvislosti s poskytovaním podpory]

V TIPOS rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Offline marketing Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov s Partnermi PO - meno, priezvisko, funkcia, podpis štatutára, dátum narodenia a bydlisko štatutára uvedené vo výpise z OR SR, adresa, tel. číslo, emailová adresa osoby zodpovednej za realizáciu projektu zastupujúcej štatutára, IBAN, FO - meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, IBAN; Ostatné údaje potrebné na vybavenie žiadosti napr. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu a/alebo každého člena štatutárneho orgánu, že nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, že dotknutá osoba (PO alebo FO) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že dotknutá osoba (PO alebo FO) nemá daňové nedoplatky, údaje nevyhnutné na vydokladovanie plnenia v súlade s uzatvorenou zmluvou
Offline marketing Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov - sponzoring Meno, priezvisko žiadateľa (športovca, športového odborníka), adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický a emailový kontakt alebo názov športovej organizácie, meno s priezvisko štatutárov, sídlo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a emailový kontakt, podpis, IBAN, potvrdenie o zriadení transparentného účtu a https://www.transparentneucty.sk/, výpis z informačného systému športu o tom, že žiadateľ je spôsobilým prijímateľom verejných prostriedkov, potvrdenie o statuse športovca podľa § 4 a § 29 zákona o športe vydané príslušným národným športovým zväzom, národnou športovou organizáciou alebo medzinárodnou športovou organizáciou, ktorých je žiadateľ členom podpis štatutára, alebo sponzorovanej osoby, popis aktivít žiadateľa o sponzorstvo v rozsahu uvedenom v žiadosti
Offline marketing Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov - dary Meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo, email, podpis štatutára alebo fyzickej osoby; v rámci plnenie podmienok darcovstva faktúry za nakúpené vecné plnenie a služby, osobné údaje na zmluvách (o dielo, iné), ďalšie údaje nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy, potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, že dotknutá osoba (PO alebo FO) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že dotknutá osoba (PO alebo FO) nemá daňové nedoplatky, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti FO žiadateľa a štatutárov PO

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

TIPOS bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov s Partnermi Partnerstvo so spoločnosťami a občianskymi združeniami za účelom podpory projektu partnera - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov - sponzoring Podpora a sponzoring v zmysle zákona o športe športovca, športového odborníka alebo športovej organizácie - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov - dary Podpora verejno-prospešných aktivít, športu, vzdelávania, kultúry, sociálnych projektov, zdravotníctva, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pamiatok - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon 440/2015 Z.z. Zákon o športe

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

TIPOS ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov s Partnermi Partnerstvo so spoločnosťami a občianskymi združeniami za účelom podpory projektu partnera - Úrad vlády SR - Centrálny register zmlúv
- Daňový úrad
Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov - sponzoring Podpora a sponzoring v zmysle zákona o športe športovca, športového odborníka alebo športovej organizácie - Úrad vlády SR - Centrálny register zmlúv
- Daňový úrad
Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov - dary Podpora verejno-prospešných aktivít, športu, vzdelávania, kultúry, sociálnych projektov, zdravotníctva, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pamiatok - Úrad vlády SR - Centrálny register zmlúv
- Daňový úrad

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci TIPOS, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov s Partnermi Schválené žiadosti, podklady k žiadosti, zmluva a dokladované výdavky po dobu platnosti zmluvy a následne po dobu 10 rokov. Zamietnuté žiadosti aktuálny rok v ktorom boli podané a následne po dobu 3 rokov resp. po dobu nevyhnutnú na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov - sponzoring Schválené žiadosti, podklady k žiadosti, zmluva a dokladované výdavky po dobu platnosti zmluvy a následne po dobu 10 rokov. Zamietnuté žiadosti aktuálny rok v ktorom boli podané a následne po dobu 3 rokov resp. po dobu nevyhnutnú na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
Evidencia žiadostí a manažment zmluvných vzťahov - dary Schválené žiadosti, podklady k žiadosti, zmluva a dokladované výdavky po dobu platnosti zmluvy a následne po dobu 10 rokov. Zamietnuté žiadosti aktuálny rok v ktorom boli podané a následne po dobu 3 rokov resp. po dobu nevyhnutnú na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dpo@tipos.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dpo@tipos.sk .