VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zamestnanci [mandatára] TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa, Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zamestnanci [mandatára]

V TIPOS rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Mandátna sieť Overovanie, uzatváranie a evidencia mandátnych zmlúv (vrátane dodatkov a príloh), ukončenie zmluvného vzťahu Meno, priezvisko mandatára, kontaktné údaje (email, tel. číslo, funkcia manadatára, podpis mandatára, kópia zmluvy o vedení účtu v banke mandatára, kópia výpisu z LV alebo nájomná zmluva, vypis z OR alebo živnostenské oprávnenie, mená a priezviská zamestnancov mandatára
Mandátna sieť Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - registrácia zamestnanca mandatára Meno, priezvisko, podpis, fotka zamestnanca mandatára, údaje o mandatárovi, adresa pracoviska, čiarový kód na prístup do systému
Mandátna sieť Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - školenia zamestnanca mandatára Meno, priezvisko, podpis prezenčnej listiny, názov a adresa prevádzky, názov a sídlo mandatára
Mandátna sieť Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - súťaže mandatárov a ich zamestnancov Meno, priezvisko, telefón, číslo Tipos preukazu, emailová adresa, fotka v prípade súhlasu dotknutej osoby, súhlas s prevodom výhry, číslo účtu, číslo OP, údaje o pracovisku resp. osobné údaje v súlade so štatútom súťaže
Mandátna sieť Plnenie povinností v súvislosti s reklamáciami mandatárov Meno, priezvisko mandatára, zamestnanca mandatára, číslo mandátnej zmluvy, prevádzka, email, telefónne číslo
Mandátna sieť Pravidelná kontrolná činnosť regionálnych stredísk v súvislosti s plnením zmluvných povinností mandatármi a ich zamestnancami Meno, priezvisko štatutára mandatára, jeho kontaktné údaje, meno, priezvisko zamestnanca mandatára, fotka, osobné údaje v rozsahu TIPOS preukazu, platnosť školení; ukladajú sa len osobné údaje týkajúce sa označenia mandatára v rámci dotazníka o vykonanej kontrole
Interný audit a kontrolné činnosti Interný audit a kontrola plnenia povinností mandatármi Meno a priezvisko štatutára mandatára, meno a priezvisko zamestnanca mandatára, adresa miesta výkonu práce, číslo tipos preukazu, číslo IGT preukazu, termín a miesto absolvovaného vzdelávania; auditná správa môže obsahovať osobné údaje len v prípade pozitívneho nálezu

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

TIPOS bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Overovanie, uzatváranie a evidencia mandátnych zmlúv (vrátane dodatkov a príloh), ukončenie zmluvného vzťahu Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s overovaním, uzatváraním, evidenciou zmlúv a ukončovaním zmluvných vzťahov s mandatármi - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - registrácia zamestnanca mandatára Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s registráciou zamestnanca mandatára (vydanie a odovzdanie TIPOS preukazu) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - školenia zamestnanca mandatára Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s povinnými školeniami zamestnancov mandatára - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - súťaže mandatárov a ich zamestnancov Spracúvanie OÚ zamestnancov mandatárov (držitelia TIPOS preukazu) pri účasti na súťažiach organizovaných TIPOSom (pri splnení stanovených požiadaviek) - Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Plnenie povinností v súvislosti s reklamáciami mandatárov Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s reklamáciami mandatárov (mimo reklamácií hráčov a reklamácií smerovaných priamo na IGT) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Pravidelná kontrolná činnosť regionálnych stredísk v súvislosti s plnením zmluvných povinností mandatármi a ich zamestnancami Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kontrolnou činnosťou regionálnych stredísk vykonávanou v súlade s mandátnou zmluvou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Interný audit a kontrola plnenia povinností mandatármi Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom interného auditu v oblasti plnenia ustanovení mandátnej zmluvy mandatármi - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.30/2019 Z.z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

TIPOS ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Overovanie, uzatváranie a evidencia mandátnych zmlúv (vrátane dodatkov a príloh), ukončenie zmluvného vzťahu Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s overovaním, uzatváraním, evidenciou zmlúv a ukončovaním zmluvných vzťahov s mandatármi - Mandatár
- IGT Slovakia Corporation organizačná zložka
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - registrácia zamestnanca mandatára Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s registráciou zamestnanca mandatára (vydanie a odovzdanie TIPOS preukazu) - Mandatár
- IGT Slovakia Corporation organizačná zložka
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - školenia zamestnanca mandatára Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s povinnými školeniami zamestnancov mandatára - IGT Slovakia Corporation organizačná zložka
- Mandatár
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - súťaže mandatárov a ich zamestnancov Spracúvanie OÚ zamestnancov mandatárov (držitelia TIPOS preukazu) pri účasti na súťažiach organizovaných TIPOSom (pri splnení stanovených požiadaviek) - IGT Slovakia Corporation organizačná zložka
- Mandatár
Plnenie povinností v súvislosti s reklamáciami mandatárov Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s reklamáciami mandatárov (mimo reklamácií hráčov a reklamácií smerovaných priamo na IGT) - Mandatár
- IGT Slovakia Corporation organizačná zložka
Pravidelná kontrolná činnosť regionálnych stredísk v súvislosti s plnením zmluvných povinností mandatármi a ich zamestnancami Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kontrolnou činnosťou regionálnych stredísk vykonávanou v súlade s mandátnou zmluvou - Úrad pre reguláciu hazardných hier
Interný audit a kontrola plnenia povinností mandatármi Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom interného auditu v oblasti plnenia ustanovení mandátnej zmluvy mandatármi - Úrad pre reguláciu hazardných hier
- Finančná spravodajská jednotka

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci TIPOS, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Overovanie, uzatváranie a evidencia mandátnych zmlúv (vrátane dodatkov a príloh), ukončenie zmluvného vzťahu Po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - registrácia zamestnanca mandatára Po dobu 3 rokov
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - školenia zamestnanca mandatára Po dobu 3 rokov
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - súťaže mandatárov a ich zamestnancov Po dobu 3 rokov, súhlas s prevodom výhry po dobu 10 rokov
Plnenie povinností v súvislosti s reklamáciami mandatárov Po dobu trvania mandátneho vzťahu resp. po dobu vyriešenia všetkých záväzkov vyplývajúceho z tohto vzťahu
Pravidelná kontrolná činnosť regionálnych stredísk v súvislosti s plnením zmluvných povinností mandatármi a ich zamestnancami Po dobu 5 rokov
Interný audit a kontrola plnenia povinností mandatármi Po dobu 5 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dpo@tipos.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dpo@tipos.sk .