VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – hráči [výhercovia] TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, Bratislava 83007, IČO: 31340822, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa, Vložka číslo: 499/B, (ďalej len 'TIPOS')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
hráči [výhercovia]

V TIPOS rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Internetové hry Overovanie výhry z internetovej hry Meno a priezvisko; titul, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt; emailová adresa; mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb s licenciou vydanou členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru; štátna príslušnosť; prezývka (nickname); druh a číslo dokladu totožnosti, číslo Bankového účtu, informácia o tom, či je Hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou v zmysle Zákona o AML,  elektronická kópia OP alebo pasu, alebo iného dokladu, z ktorého je možné určiť identitu vrátane fotky
Podpora zákazníkov Prevody výhier Login hráča, suma, IBAN hráča, variabilný symbol
Číselné lotérie Reklamácie k uplatneniam výhier Meno, priezvisko, adresa, email, podpis hráča; meno, priezvisko a podpis pracovníka predajného miesta
SMS hranie Prijímanie SMS stávok (registrácia, tipovanie, žrebovanie, kasíno, vyplácanie výhier, priamy marketing) Mobilné telefónne číslo hráča, druha a cena stávky, v prípade výhry do 1000 EUR IBAN, nad 1000 EUR údaje nevyhnutné na overenie výhry v sídle prevádzkovateľa
eTIPOS Live Chat pre kurzové stávky Údaje z hráčskeho účtu, meno/prezývka pod ktorým hráč komunikuje
Mandátna sieť Overovanie stávok/výhier podaných cez terminálovú sieť prostredníctvom Regionálnych stredísk Meno, priezvisko a podpis výhercu, dátum narodenia, číslo OP, výška výhry, číslo účtu, kópia kartičky s číslom účtu alebo iného dokladu so strojovým zápisom čísla účtu
Mandátna sieť Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - plnenie povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier a ich propagáciou Meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo iný pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo platného dokladu totožnosti, kópie alebo scany dokladov totožnosti alebo iných dokladov (údaj či ide o stratený alebo odcudzený doklad), fotografia tváre na doklade totožnosti, údaje o osobe, ktorá koná v mene klienta (meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti), údaj či ide o politicky exponovanú osobu, sankcionovanú osobu, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, pôvode finančných prostriedkov, správanie dotknutej osoby, podpis
Interný audit a kontrolné činnosti Interný audit a kontrola plnenia povinností v oblasti dodržiavania pravidiel pri overovaní výhercov s výhrou nad 1000 EUR a vyplácaní výhier mimo internetových hier Meno a priezvisko výhercu, adresa bydliska, číslo dokladu totožnosti, tel. číslo, číslo bankového účtu (pri výhrach nad 5000 EUR); auditná správa neobsahuje žiadne osobné údaje týkajúce sa výhercu
IS účtovníctvo a financie Bezhotovostné úhrady Osobné údaje z faktúr zmluvných partnerov - titul, meno a priezvisko oprávneného štatutára, FO podnikateľa alebo oprávneného zamestnanca, adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, email, podpis; meno, priezvisko, podpis štatutárov prevádzkovateľa a oprávnených zamestnancov prevádzkovateľa; osobné údaje výhercu v prípade súhlasu s bezhotovostným prevodom výhry - meno, priezvisko výhercu, adresa pobytu, číslo OP, kontaktné údaje - telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, výška výhry; osobné údaje výhercu v prípade uznania nároku na výhru v rámci reklamácie - meno, priezvisko, kontaktné údaje príjemcu, suma
IS účtovníctvo a financie Vedenie pokladne Súhlas s prevodom výhry - meno, priezvisko výhercu (osoby oprávnené konať v mene výhercu), adresa pobytu, číslo OP, kontaktné údaje - telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, výška výhry; interný príkaz na vyplatenie výhry - meno, priezvisko výhercu, adresa pobytu, číslo OP, kontaktné údaje - telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, výška výhry; prevádzková pokladňa - meno, priezvisko zamestnanca, kontaktné údaje, mandatára, suma;

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

TIPOS bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Overovanie výhry z internetovej hry Overovanie nároku na výhru. Plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v danej oblasti. - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Prevody výhier Plnenie povinností pri prevodoch výhier hráčov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Reklamácie k uplatneniam výhier Reklamácie k uplatneniam výhier - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Prijímanie SMS stávok (registrácia, tipovanie, žrebovanie, kasíno, vyplácanie výhier, priamy marketing) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so stávkami prostredníctvom SMS (registrácia hráča, hranie prostredníctvom SMS, vyplácanie výhier a priamy marketing) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Live Chat pre kurzové stávky Budovanie stávkarskej komunity - diskusné fórum pre výmenu názorov na zápasy, skúsenosti, ukazovanie výhier, tipy a problémy - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Overovanie stávok/výhier podaných cez terminálovú sieť prostredníctvom Regionálnych stredísk Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s overovaním stávok/výhier v rámci Regionálnych stredísk - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - plnenie povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier a ich propagáciou Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier (vyplácanie výhier, overenie veku) a ich propagáciou. - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Interný audit a kontrola plnenia povinností v oblasti dodržiavania pravidiel pri overovaní výhercov s výhrou nad 1000 EUR a vyplácaní výhier mimo internetových hier Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom interného auditu v oblasti dodržiavania pravidiel pri overovaní a vyplácaní výhier mimo internetových hier (výhry nad 1000 EUR) - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Bezhotovostné úhrady Spracúvanie osobných údajov na účely bezhotovostných úhrad v súlade s účtovnými podkladmi - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie pokladne Spracúvanie osobných údajov na účely vedenia pokladne a hotovostných úhrad - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č.423/2015 Z.z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.30/2019 Z.z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.483/2001 Z.z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

TIPOS ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Overovanie výhry z internetovej hry Overovanie nároku na výhru. Plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v danej oblasti. - EASIT s.r.o.
- Úrad pre reguláciu hazardných hier
- Finančná spravodajská jednotka
- Vojenské spravodajstvo
- Orgány činné v trestnom konaní
Prevody výhier Plnenie povinností pri prevodoch výhier hráčov - EASIT s.r.o.
Reklamácie k uplatneniam výhier Reklamácie k uplatneniam výhier - EASIT s.r.o.
Prijímanie SMS stávok (registrácia, tipovanie, žrebovanie, kasíno, vyplácanie výhier, priamy marketing) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so stávkami prostredníctvom SMS (registrácia hráča, hranie prostredníctvom SMS, vyplácanie výhier a priamy marketing) - Slovak Telekom, a.s.
- O2 Slovakia, s.r.o.
- SWAN, a.s.
- Orange Slovensko, a.s.
- ELET, s.r.o.
- MobileTech, s.r.o.
Live Chat pre kurzové stávky Budovanie stávkarskej komunity - diskusné fórum pre výmenu názorov na zápasy, skúsenosti, ukazovanie výhier, tipy a problémy - EASIT s.r.o.
Overovanie stávok/výhier podaných cez terminálovú sieť prostredníctvom Regionálnych stredísk Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s overovaním stávok/výhier v rámci Regionálnych stredísk - Úrad pre reguláciu hazardných hier
- Finančná spravodajská jednotka
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - plnenie povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier a ich propagáciou Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier (vyplácanie výhier, overenie veku) a ich propagáciou. - Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Finančná spravodajská jednotka
- Úrad pre reguláciu hazardných hier
- Mandatár
Interný audit a kontrola plnenia povinností v oblasti dodržiavania pravidiel pri overovaní výhercov s výhrou nad 1000 EUR a vyplácaní výhier mimo internetových hier Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom interného auditu v oblasti dodržiavania pravidiel pri overovaní a vyplácaní výhier mimo internetových hier (výhry nad 1000 EUR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier
- Finančná spravodajská jednotka
Bezhotovostné úhrady Spracúvanie osobných údajov na účely bezhotovostných úhrad v súlade s účtovnými podkladmi - Daňový úrad
- Zmluvné bankové inštitúcie
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR
- Slovenská pošta
Vedenie pokladne Spracúvanie osobných údajov na účely vedenia pokladne a hotovostných úhrad - Daňový úrad
- Policajný zbor SR
- Prokuratúra SR
- Súdy SR

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci TIPOS, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Overovanie výhry z internetovej hry V súlade s AML 5 rokov, resp. dlhšie ak o to požiada finančná spravodajská jednotka; na účely účtovníctva 10 rokov.
Prevody výhier Na účely účtovníctva aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov
Reklamácie k uplatneniam výhier Po dobu 3 roky
Prijímanie SMS stávok (registrácia, tipovanie, žrebovanie, kasíno, vyplácanie výhier, priamy marketing) Pre účely AML 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu, v prípade výhry pre účely účtovníctva 10 rokov od vyplatenia výhry
Live Chat pre kurzové stávky Po dobu 30 dní
Overovanie stávok/výhier podaných cez terminálovú sieť prostredníctvom Regionálnych stredísk Po dobu 10 rokov
Povinnosti a výkon práv z mandátnych zmlúv - plnenie povinností na úseku AML a v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier a ich propagáciou Po dobu 5 rokov od vykonania obchodu, resp. aj dlhšie, ak o to požiada finančná spravodajská jednotka
Interný audit a kontrola plnenia povinností v oblasti dodržiavania pravidiel pri overovaní výhercov s výhrou nad 1000 EUR a vyplácaní výhier mimo internetových hier Po dobu 5 rokov
Bezhotovostné úhrady Po dobu 10 rokov
Vedenie pokladne Po dobu 10 rokov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: dpo@tipos.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu dpo@tipos.sk .