VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zmluvné strany News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101, IČO: 47256281, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6074/B ako nástupnícka spoločnosť FPD Media, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava - mestská časť Petržalka 85101, IČO: 47237601, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6882/B, (ďalej len 'News and Media Holding a.s., nástupnícka spoločnosť FPD Media, a.s')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zmluvné strany

V News and Media Holding a.s., nástupnícka spoločnosť FPD Media, a.s rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zmluvné vzťahy Uzatváranie a evidencia Zmlúv o spolupráci s dodávateľmi Meno, priezvisko, titul, funkcia, IČO, DIČ, IČ DPH, názov spoločnosti, číslo telefónu, e-mail, fakturačné údaje, IBAN
Distribúcia Riadenie obchodných vzťahov so zmluvným partnerom - výroba a distribúcia výtlačkov objednaného titulu, obchodná komunikácia Názov zmluvného partnera, sídlo, IČO, DIČ, meno, priezvisko, titul štatutára/štatutárov obchodného partnera, telefonický, emailový kontakt; meno, priezvisko, titul kontaktnej osoby určenej obchodným partnerom, jeho funkčné postavenie, telefonický, emailový kontakt;
Financie a účtovníctvo Vedenie účtovnej a daňovej agendy Názov spoločnosti, identifikačné údaje spoločnosti (IČO, DIČ, IČ pre DPH), meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, bankové spojenie, IBAN, suma úhrady, samostatná položka - odmena za autorské dielo (SRO)
Registratúra a archivácia Správa archívu Osobné údaje v rozsahu, v ktorom sú uvedené v dokumentácii, ktorá musí byť v súlade s platnou legislatívou, Registratúrnym plánom a Archivačným poriadkom prevádzkovateľa archivovaná napr. údaje uvedené v osobných spisoch zamestnancov, v účtovnej a zmluvnej agende, v sporovej agende a pod.

Účely spracovávania údajov - Prevádzkovateľ

News and Media Holding a.s., nástupnícka spoločnosť FPD Media, a.s bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Činnosť Účel Právny základ
Uzatváranie a evidencia Zmlúv o spolupráci s dodávateľmi Riadenie a evidencia zmlúv s dodávateľmi, autormi (SRO) - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Riadenie obchodných vzťahov so zmluvným partnerom - výroba a distribúcia výtlačkov objednaného titulu, obchodná komunikácia Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia a realizácie zmluvného vzťahu v súlade s uzatvorenou zmluvou - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Vedenie účtovnej a daňovej agendy Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej evidencie, spracovaním faktúr, účtovných a daňových dokladov - Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Správa archívu Plnenie povinností prevádzkovateľa v súvislosti s archívnou starostlivosťou - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Činnosť Názov predpisu
Riadenie obchodných vzťahov so zmluvným partnerom - výroba a distribúcia výtlačkov objednaného titulu, obchodná komunikácia Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Správa archívu Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Uzatváranie a evidencia Zmlúv o spolupráci s dodávateľmi Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon 185/2015 Z.z. Autorský zákon
Vedenie účtovnej a daňovej agendy Zákon 185/2015 Z.z. Autorský zákon
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
Zákon č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

News and Media Holding a.s., nástupnícka spoločnosť FPD Media, a.s ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:

Činnosť Účel Príjemcovia
Uzatváranie a evidencia Zmlúv o spolupráci s dodávateľmi Riadenie a evidencia zmlúv s dodávateľmi, autormi (SRO) - EMEL Bratislava, s.r.o.
Riadenie obchodných vzťahov so zmluvným partnerom - výroba a distribúcia výtlačkov objednaného titulu, obchodná komunikácia Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia a realizácie zmluvného vzťahu v súlade s uzatvorenou zmluvou
Vedenie účtovnej a daňovej agendy Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej evidencie, spracovaním faktúr, účtovných a daňových dokladov - Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- finančné inšitúcie
- EMEL Bratislava, s.r.o.
- Mikropost, s. r. o.
Správa archívu Plnenie povinností prevádzkovateľa v súvislosti s archívnou starostlivosťou - MV SR - štátny archív
- EKOway s.r.o.

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci News and Media Holding a.s., nástupnícka spoločnosť FPD Media, a.s, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. K spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ nedochádza.

Uchovávanie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba archivácie
Uzatváranie a evidencia Zmlúv o spolupráci s dodávateľmi Po dobu trvania zmluvného vzťahu resp. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo poslednej platby autorskej odmeny; údaje nevyhnutné na plnenie zákonných povinností v súvislosti s vedením účtovníctva a plnenia daňových povinností vstupujú do spracovateľskej činnosti „Vedenie účtovnej a daňovej agendy“.
Riadenie obchodných vzťahov so zmluvným partnerom - výroba a distribúcia výtlačkov objednaného titulu, obchodná komunikácia Počas trvania zmluvného vzťahu s obchodným partnerom zmluvná dokumentácia po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola ukončená spolupráca; údaje potrebné na plnenie zákonných povinností v súvislosti s vedením účtovníctva a plnenia daňových povinností vstupujú do spracovateľskej činnosti „Vedenie účtovnej a daňovej agendy“
Vedenie účtovnej a daňovej agendy Po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné/daňové záznamy týkajú
Správa archívu Lehoty uloženia určené v súlade s Registratúrnym plánom a Archivačným poriadkom pre jednotlivé spracovateľské činnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracovaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Odvolanie súhlasu V prípade, ak ste nám na nejakú spracovateľskú činnosť udelili súhlas, tento súhlas je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek vziať späť akýmkoľvek spôsobom.


O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: gdpr@newsandmedia.sk .

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu gdpr@newsandmedia.sk .